الکتروفورز و کروماتوگرافی

الکتروفورز و کروماتوگرافی

جذاب ترین و پرکاربرد ترین موارد استفاده شیمی در صنایع کروماتوگرافی می باشد و می توان گفت بیش از صد سال قدمت دارد . کروماتوگرافی بای جداکردن رنگدانه های گیاهان استفاده می شود و به دلیل اینکه رنگدانه های گیاهان از رنگ های متفاوتی برخوردار می باشند از رنگ نگاری هم برای بیان واژه کروماتوگرافی استفاده می کنند . کروماتوگرافی برای جداسازی اجزای مختلف نمونه به کار گرفته می شود .

کروماتوگرافی دارای متد های ثابتی می باشند

  • فاز متحرک
  • فاز ساکن
  • آنالیت

اساس کار برای جدا کردن نمونه با کمک متد های کروماتوگرافی ،یک اصل رقابتی می باشد .این رقابت بین متدهای ساکن و متحرک بر سر جذب آنالیت انجام می شود .این به معنی است که فرض کنید یک نمونه را وارد سیستم کروماتوگرافی می کنیم ،در این صورت در نمونه اجزایی از ان که تمایل کمتری به ساکن بودن دارد زودتر از سایر اجزا وارد سیستم می شوند و اهمچنین اجزایی هم که تمایل بیشتری به فاز ساکن دارند دیرتر از سیستم خارج می شوند و در آخر از هم جدا می شوند .

الکتروفورز-و-کروماتوگرافی

الکتروفورز چیست؟

به حرکات ذرات مایع در میدان الکتریکی الکتروفورز گفته می شود .ماکرومولکولهای زیستی را می توان در یک میدان الکتریکی قرار داد و آنها را براساس خواص های ویژگی هر ذره از هم تفکیک کرد.الکتروفورز برای این موارد بسیار کاربرد دارد . امروزه روش های مختلف و گوناگونی برای تفکیک مطالعه بیومولکول ها به وجود امده است .

روش های الکتروفورزو کروماتوگرافی را می توان بنا بر ماهیت و فاز ساکن ان ها دسته بندی کرد .منظور از فاز متحرک گاز یا مایع است و فاز ساکن جامد ویا مایع می باشد . در نتیجه می توان گفت فرآیند کروماتوگرافی را می توانیم به چهار بخش اصلی تغییر دهیم .اگر این فاز ساکن ،جامد باشد کروماتوگرافی را جذب سطحی می نامیم اما اگر این فاز مایع باشد کروماتوگرافی را تقسیمی می نامیم .

چهار اصل کروماتوگرافی

کروماتوگرافی مایع-جامد

کروماتوگرافی جذب سطحی

کراماتوگرافی لایه نازک

کروماتوگرافی کاغذی

کروماتوگرافی تبادل یونی

کروماتوگرافی ژلی

کرومانوگرافی گاز–مایع

کروماتوگرافی مایع–مایع

کروماتوگرافی تقسیمی

کروماتوگرافی ستون مویین

برخی از خدمات آزمایشگاه فجر در ساری

مشاوره ژنتیک

اندازه گیری سرب

غربالگری در دوران بارداری

با تشکر مدیریت سایت آزمایشگاه در مازندران

پاسخ

17 + 20 =