میکروب شناسی

میکروب شناسی

میکروب شناسی با نام میکروبیولوژی و یا ریززیست شناسی نیز شناخته شده است .میکروب شناسی در رابطه با ویژگی ها ،بیماری ها،ترکیب و شکل میکروارگانیسم ها بحث می کند .باکتری ها،ویروس ها و یوکاریوت ها در دسته جاندارانی هستند که بیشتر توسط میکروب شناسی بررسی می شوند . پروکاریوتها یا باکتری ها جز ریزسازواره هایی می باشند که DNA  در آن ها از سیتوپلاسم جدا نشده است .

نخستین کسی که در مورد موجودات میکروسکوپی اندیشید، دانشمند ایتالیایی، گیرولامو فراکاستورو بود .

میکروب شناسی را می توان در حوزه های زیر قرار داد

  • میکروب شناسی خاک

خاک به عنوان یکی از مکان ها ی عمده برای میکروارگانیسمها می باشد و باکتری های موجود در خاک به عنوان فراوانترین ریزاندامگان در خاک می باشند . در جاهای عمیق مقدار وجود این باکتری ها به مراتب کمتر می باشد . قارچ ها در خکا در مقایسه با باکتری ها کمتر دیده می شوند . می توان گفت مهمترین نقش میکروارگانیسمهای خاک وجود آن ها در چرخه بیوژئوشیمیایی می باشد که نقش موثری درگردش عناصر شیمیایی در طبیعت دارد.

میکروب-شناسی

  • میکروب شناسی آب

در این حیطه از میکروب شناسی بیشتر ریزاندامگان و فعالیت های آن ها در اب های طبیعی بررسی می شود .ریزاندامگان و یا همان میکروارگانیسم ها در روند میکروب شناسی از جنبه مضرر و مفید بودن برای انسان سنجیده می شوند .

  • میکروب شناسی مواد غذایی

میکروارگانیسمها می توانند سبب تغییراتی در وضعیت و بافت مواد غذایی ایجاد کنند .البته در مواردی هم بدون حضور میکروارگانیسم هه امکان تهیه برخی از مواد غذایی برای فرد وجود ندارد . ازجمله این مواد غذایی می توان کلم شور و خیار شور و… را نام برد .

  • میکروب شناسی محیط
  • میکروب شناسی فاضلاب

عوامل ضد میکروبی

برای جلوگیری از وقوع بیماری ها و یا درمان آن ها از مواد دارویی استفاده می کنیم . این مواد دارویی با کمک باکتری ها و قارچ ها ساخته می شوند .زمانی که از مواد شیمیایی برای درمان بیمار یها استفاده می کنند یک سم انتخابی به آن ماده می افزایند و عامل مولد بیماری را متوقف می کنند ،با کمک این روند از آسیب به سلول های میزبان جلوگیری می کنند .

ارتباط میکروبیولوژی با سایر علوم میکروبیولوژی یک علم کاربردی است که با بسیاری از شاخه‌های علوم رابطه نزدیک دارد.

برخی از خدمات آزمایشگاه فجر در ساری

مشاوره ژنتیک

اندازه گیری سرب

غربالگری در دوران بارداری

با تشکر مدیریت سایت آزمایشگاه در مازندران

پاسخ

4 + ده =