کنترل کیفی

کنترل کیفی

کنترل کیفیت (Quality Control) جزئی از مدیریت کیفیت است که بر برآورده نمودن و تکمیل الزامات کیفیت تمرکز و توجه دارد.

کار کارشناس کنترل کیفیت، بررسی محصولات و فرآیندهای صنعتی برای مطابق بودن با استاندارد های کیفیت ملی و بین المللی است.

همانطور که می دانید آزمایشگاه به عنوان یکی از حساس ترین ،نقاط درمانی نقش بسزایی در تشخیص و درمان بیماری دارد .

 کنترل-کیفی

 عدم صحت ،هنگاميكه در مورد مجموعه اي ازنتايج بيان شود، دربرگيرنده هر دو مورد خطاهاي اتفاقي و سيستماتيك ميگردد.  اين واژه در ارتباط با عدم قطعيت مي باشد.

صحت (Accuracy): تطابق نتیجه حاصله از انجام یک آزمایش با مقدار واقعی آن.

دقت (precision): توافق بین جوابهای تکراری حاصل از آزمایش بر روی یک نمونه.

 دقت فقط بستگی به خود انتشار خطاهای پراکنده (random error) دارد. دقت بر آوردی از قابلیت تکرار (repeatability) می باشد.

قسمت (Aliquot): مقدار معینی از یک نمونه (معمولاً محلول) که غلظت ماده مورد نظر در آن اندازه گیری می شود.

ماده مورد آزمایش (Analyte): ماده ای که بایستی تجزیه و اندازه گیری شود

حساسیت آزمایش (Analytical senstivity): شیب منحنی کالیبراسیون، یعنی با تغییر کوچکی در غلظت ماده مورد نظر، تغییر زیادی در پارامتر مورد نظر (مثلاً جذب با عبور نور) انجام شود.

اختصاصی بودن آزمایش (Analytical specificity): توانایی یک روش آزمایش در اندازه گیری یک ماده به صورت اختصاصی تنها ماده مورد نظر اندازه گیری شود.

کالیبراسیون (Calibration): یک سری عملکرد که تعیین کننده رابطه بین ارزش های به دست آمده از یک ماده و ارزش مورد انتظار آن می باشد.

مواد کالیبراتور (calibration material): مواد مرجع برای کالیبراسیون یک روش

تاثیر نمونه اول بر نمونه بعدی (carry over): انتقال مواد از یک ظرف با یک آزمایش به دیگری

نمودار کنترل (control chart): نموداری که محدودهای کنترلی آن توسط روشهای آماری تعیین شده باشد و نتایج بعدی بر روی آن ثبت شوند. این نمودارها روشی جهت ارزیابی تحت کنترل بودن یک روش آزمایش می باشد.

هر خطا در هر مرحله از پذیرش بیمار، نمونه گیری پردازش و آماده نمودن نمونه ها، انجام آزمایش و گزارش جوابها باعث دور شدن از کیفیت می شود مورد توجه قرار می گیرند.

کنترل کیفی به موارد زیر تقسیم می شود

  • بیوشیمی
  • سرولوژی
  • هماتولوژی
  • میکروب شناسی
  • نمونه برداری
  • ایمونولوژی

اهداف کنترل کیفی

افزایش اعتماد و اعتقاد به پاسخ های گزارش شده

 شناسایی مسائل و خطاهای ایجاد شده در روند آزمایش

 درک مستند برای ارائه به مقامات مسئول

حل اختلافات و اشتباهات

 آرامش فکری و کارکنان و مسئولین آزمایشگاه

 سرویس دهی با کیفیت مناسب به بیماران و پزشکان

برخی از خدمات آزمایشگاه فجر در ساری

مشاوره ژنتیک

اندازه گیری سرب

غربالگری در دوران بارداری

با تشکر مدیریت سایت آزمایشگاه در مازندران

پاسخ

سه × 2 =